Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Statut/Statut.php on line 13 Statuten

Patronage des orphelins

Du personnel d’accompagnement des trains de la S.N.C.B.

Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Mon_Menu.php on line 5

 

Bijdrage: 8 € per jaar

BE92 0000 1314 5823
Rue du progrès, 26
6880 Bertrix

 

Laatste aanpassing: 29-11-2010

ALGEMENE VERGADERING

 1. De Algemene Vergadering is het opperste gezagsorgaan van de vereniging.

  Haar bevoegdheden zijn:
  • de wijziging van de statuten;
  • de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
  • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
  • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
  • de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
  • de ontbinding van de vereniging;
  • de uitsluiting van een lid;
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
  • het nemen van de beslissingen waarover de Raad van Bestuur zich onbevoegd acht.
 2. De Algemene Vergadering moet ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen worden, dit voor 30 juni.

  De Algemene Vergadering kan ook in buitengewone zitting bijeengeroepen worden telkens als het maatschappelijk belang van de vereniging het vereist. De bijeenroeping is ook verplicht zodra minstens één vijfde van de effectieve leden erom vraagt.

  Iedere Algemene Vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats die in de oproepingsbrief vermeld staan.

  Alle leden moeten op de Algemene Vergadering uitgenodigd worden.
 3. Het bijeenroepen van de Algemene Vergadering gebeurt door de Raad van Bestuur, ofwel via het tijdschrift van de vereniging ofwel via een gewone brief, aan ieder lid te versturen ten minste acht dagen voor de vergadering. Deze brief wordt, namens de Raad, ondertekend door de voorzitter, of door de afgevaardigde bestuurder, of door twee bestuurders. Deze oproepingsbrief zal eveneens de punten van de agenda vermelden. Punten die niet op de agenda vermeld staan mogen nochtans besproken worden.
 4. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij ontstentenis, door de oudste van de ondervoorzitters of aanwezige bestuurders.
 5. Ieder lid heeft het recht aan de Algemene Vergadering deel te nemen, ofwel door persoonlijke aanwezigheid, ofwel door toedoen van een mandataris naar zijn keuze, die ook lid moet zijn. Elke mandataris mag slechts drager zijn van één volmacht.

  Alle leden hebben gelijk stemrecht en ieder van hen beschikt over één stem. De stemming zal geheim zijn op aanvraag van ten minste één lid.
 6. Normaliter is de Algemene Vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. De vergadering beslist bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

  In afwijking van de vorige alinea kunnen de beslissingen die betrekking hebben op een wijziging van de statuten of de uitsluiting van een lid alleen worden genomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

  Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering slechts op geldige wijze beraadslagen en beslissen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

  Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

  Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen, alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden vermeld in de tweede of derde alinea, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
 7. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in de notulen, die ingeschreven worden in een speciaal register. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris en door de leden die erom vragen. Uittreksels die in rechte of elders moeten neergelegd worden, moeten de handtekeningen dragen van de voorzitter of van twee bestuurders. Deze uittreksels kunnen worden uitgereikt aan ieder lid of derde persoon die erom vraagt, mits het bewijs geleverd wordt van gewettigde noodzaak.