Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Statut/Statut.php on line 13 Statuten

Patronage des orphelins

Du personnel d’accompagnement des trains de la S.N.C.B.

Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Mon_Menu.php on line 5

 

Bijdrage: 8 € per jaar

BE92 0000 1314 5823
Rue du progrès, 26
6880 Bertrix

 

Laatste aanpassing: 29-11-2011

RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKSE BESTUUR

 1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit tenminste drie leden die geen familieband hebben met elkaar. Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd, en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Het ambt van bestuurder is onbezoldigd.

  De bestuurder die voortijdig een einde wenst te stellen aan zijn mandaat, waarschuwt de voorzitter hiervan schriftelijk.

 2. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. Ingeval de voorzitter belet of afwezig is, wordt hij vervangen door de oudste van de ondervoorzitters of aanwezige bestuurders.
 3. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. Een bestuurder mag zich laten vervangen door een andere bestuurder van zijn keuze. Iedere mandataris mag slechts drager zijn van één volmacht.

  De Raad vergadert slechts geldig indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt. De beslissingen worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de secretaris. Ze worden ingeschreven in een speciaal register.

  De al dan niet wettelijk voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
 4. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene Vergadering, worden toegekend aan de Raad van Bestuur.
 5. De Raad van Bestuur mag onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van de vereniging, met inbegrip van het gebruik van de maatschappelijke handtekening die aan dit bestuur verbonden is, delegeren aan een afgevaardigde bestuurder. Zijn bevoegdheden worden door de Raad van Bestuur vastgelegd. Deze delegatie is herroepbaar door beslissing van de Raad van Bestuur.

  De Raad van Bestuur mag tevens speciale bevoegdheden toekennen aan derde personen om de vereniging te vertegenwoordigen. Hij bepaalt de duur van hun mandaat, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college.
 6. Voor alle handelingen die niet behoren tot het dagelijks bestuur van de vereniging of die niet het voorwerp uitmaken van een bijzondere volmacht, is de vereniging ten opzichte van derden geldig vertegenwoordigd door de gelijktijdige handtekening van twee door de Raad van Bestuur gemandateerde bestuurders, zonder dat deze het bewijs moeten leveren van een bijzondere beslissing, toelating of volmacht in dit verband.
 7. Juridische procedures, hetzij a1s aanlegger, hetzij als verweerder, worden in naam van de vereniging ingeleid en gevoerd door de Raad van Bestuur, op vervolging en ten verzoeke van de voorzitter of de afgevaardigde bestuurder.