Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Statut/Statut.php on line 13 Statuten

Patronage des orphelins

Du personnel d’accompagnement des trains de la S.N.C.B.

Warning: Undefined array key "MM_Taal" in /customers/5/a/b/popw.be/httpd.www/Mon_Menu.php on line 5

 

Bijdrage: 8 € per jaar

BE92 0000 1314 5823
Rue du progrès, 26
6880 Bertrix

 

Laatste aanpassing: 29-11-2010

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

AFDELING 1 : AANSLUITING

ARTIKEL 1

Om als lid aangenomen te worden moet men deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van het kader van de treinbegeleiders van de N.M.B.S., of dit kader om een eerbare reden verlaten hebben.

AFDELING 2: VOORDELEN

ARTIKEL 2

De VZW zal zijn hulp verlenen aan de kinderen van leden die de bijdrage, voorzien in artikel 8, gedurende de laatste 5 jaren vóór hun overlijden betaald hebben.

Deze stageperiode is niet van toepassing op de leden met minder dan 5 jaar anciënniteit in de begeleiding van treinen en die regelmatig de in artikel 8 voorziene bijdrage betaalden sinds ze uitgenodigd werden om lid te worden van het Patronaat der Wezen.

Ingeval van overlijden van een lid dat niet regelmatig zijn bijdrage betaalde, kan de voogd van de kinderen of de afdelingsverantwoordelijke een beroep doen op de Raad van Bestuur. Op basis van de door de aanvrager aangehaalde elementen zullen de aanwezige leden van de Raad van Bestuur bij geheime stemming beslissen of de kinderen van het overleden lid al dan niet worden ingeschreven als begunstigden.

ARTIKEL 3

Bij overlijden van leden die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 2, garandeert de vereniging aan haar leden en hun personen ten laste de volgende voordelen:

De schoolgaande kinderen van de overleden leden van de vereniging krijgen een financiële steun waarvan de bedragen hierna vastgesteld zijn:

  • Weeskinderen onder de 6 jaar 62 €
  • Weeskinderen van 6 tot 12 jaar 168 €
  • Weeskinderen van 13 tot 19 jaar 199 €
  • Weeskinderen boven de 19 jaar 236 €

De kinderen die 18 jaar geworden zijn op 1 september moeten een schoolattest indienen.

Naast de bovengenoemde steun kent de vereniging, bij het overlijden van een lid dat in regel is met de bijdragen en nog schoolgaande kinderen heeft, aan de weduwe/weduwnaar of aan de voogd automatisch een enige uitkering van 75 € toe.

De uitkeringen treden in werking op 1 oktober volgend op het overlijden van het lid. Op basis van de vastgestelde bedragen voor de uitkeringen van het lopende schooljaar kent het uitvoerende comité echter automatisch twee derde van de uitkering toe als het overlijden tussen 1 oktober en 31 december plaats vindt, en kent het één derde van deze uitkering toe als het overlijden tussen 1 januari en 31 maart plaats vindt.

ARTIKEL 4

De vereniging kent aan de kinderen van haar overleden leden die voldoen aan de voorwaarden gesteld in art. 2, en die nog naar school gaan, de rente van de schenkingen en legaten die door milde gevers werden gedaan om hulpfondsen aan weeskinderen te vormen. Deze fondsen worden verdeeld tussen de weeskinderen op basis van de voorwaarden die door de milde gevers bepaald werden. Als er geen voorwaarde bestaat zorgt de Raad van Bestuur voor een rechtvaardigde verdeling van de fondsen tussen de weeskinderen.

ARTIKEL 5

Ter gelegenheid van Sinterklaas organiseert de vereniging een geldinzameling bij haar leden.

Het bedrag van de verzamelde gelden wordt rechtvaardig verdeeld tussen de kinderen van overleden leden die voldoen aan de voorwaarden gesteld in art. 2 en 3.. Als dit toe te kennen bedrag groter is dan 100 € voor elke rechthebbende krijgen de rechthebbenden 100 € onder de vorm van een cheque; het saldo wordt gestort met de schooltoelaen van het volgend jaar..

AFDELING 3 - BIJZONDERE BEPALINGEN

ARTIKEL 6

De terugbetalingactie van verstrekkingen verjaart na twee jaar, te rekenen vanaf het einde van de maand in de loop van de welke de verstrekkingen verleend werden.

ARTIKEL 7

De terugbetalingen worden toegekend aan de leden of aan elke persoon die houder is van een schriftelijke procuratie op voorlegging van de bewijsstukken.

AFDELING 4 - BIJDRAGEN

ARTIKEL 8

De leden verplichten zich ertoe een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan het bedrag vastgesteld is op 8 €.

Als een lid met een weduwe huwt die kinderen heeft die nog naar school gaan en van wie de vader niet aangesloten was of als hij met een ongehuwde moeder huwt die één of meerdere onechte kinderen heeft, bedraagt de bijdrage 8 € en de kinderen van de weduwe of van de ongehuwde moeder worden dan geacht te kunnen genieten van de sociale voordelen, op dezelfde wijze als ze uit het huwelijk van een lid geboren waren.

De bijdragen moeten bij voorbaat betaald worden. Het lid mag bij voorbaat betalen zolang hij het gepast vindt.

De leden die wegens ziekte of verwijdering van de dienst niet meer in contact staan met een afgevaardigde, moeten hun bijdrage rechtstreeks aan het secretariaat betalen.